Начало / Общи условия за ползване на техническа помощ

Общи условия за ползване на техническа помощ

Общи условия за ползване на техническа помощ при извършване на ремонт, инсталиране и пускане в експлоатация на съоръжения, машини и технологични процеси

Фирма “Апронекс” ООД, наричана по-долу в текста Изпълнител, осигурява квалифицирана помощ на територията на страната

в областта на промишлени технологични устройства, управляващи системи и силова електроника. Техническа помощ от Изпълнителя се извършва на територия, посочена от фирмата заявител, наричана по-долу в текста Възложител.

Всички дейности по оказване на техническата помощ, се договарят предварително писмено. Оказаната от Изпълнителя техническа помощ се заплаща от Възложителя както следва:

При оказване на техническа помощ (консултация), без да е необходимо Изпълнителят да носи със себе си измерителна, регистрираща или изчислителна техника, по 20,00 (двадесет) евро за човекочас. Отделно се заплащат транспортни разходи в размер на 0.86 евро (осемдесет и шест евро цента) за всеки километър от Габрово до местонахождението на Възложителя и обратно.

В случаите, когато помощта е за повече от един ден, се заплащат и разходи за хотел, категория три звезди. (В случай, че Възложителят не може да осигури съответните условия в населеното място, заплаща разликата в цените, ако специалистите са съгласни или осигурява (заплаща) транспорта до най-близкото място, осигуряващо съответните условия.)

При оказване на техническа помощ, за която е необходимо Изпълнителят да носи със себе си измерителна, регистрираща или изчислителна техника, Възложителят заплаща на Изпълнителя по 30,00 (тридесет) евро за всеки човекочас на територията на Възложителя, но не по-малко от 250,00 (двеста и петдесет) евро на специалист за първия ден.

За времетраенето на пътуването на екипа на Изпълнителя до мястото на оказване техническа помощ и обратно, Възложителят заплаща на Изпълнителя за всеки човекочас половината от сумата, дължима за един човекочас оказана техническа помощ.

При необходимост от работа на специалистите за повече от осем часа продължителност на ден (по причина на технологичния процес или желание на Възложителя), допълнителните часове се заплащат със 100% увеличение. Общата продължителност на работен ден не може да бъде по-голяма от 12 часа.

За оказване техническа помощ през почивни и празнични дни, Възложителят заплаща по 60,00 (шестдесет) евро за човекочас.

Възложителят договаря предварително с Изпълнителя необходимото време за ползване на специалистите, както и мястото и времето, където трябва да се явят.

Възложителят заплаща предварително договорената помощ чрез банков превод по сметката на Изпълнителя, ако не е уговорено друго условие.

Задържането на специалистите от Възложителя над договореното с Изпълнителя време, се заплаща с увеличение от 100% (сто процента), ако предварително не е уговорено друго условие.

В случаите, когато по време на изпълнение на задачата, Изпълнителят установи необходимост от нови условия за достигане на удовлетворяващ резултат – ремонт, промяна на оборудване и други, страните договарят нови срокове, като не положеният труд, ако е платен, се приспада от цените на новите договорености.

При едностранен отказ на Възложителя от договорена и платена помощ, преди Изпълнителя да е започнал изпълнението на задачата, Изпълнителят връща на Възложителя 80% (осемдесет процента) от получената сума. При невъзможност на Изпълнителя да реши договорените задачи, или едностранен отказ на задачата, след като е била преведена договорената сума, Изпълнителят връща на Възложителя получените суми и неустойка в размер на 20% (двадесет процента) върху тях.

Всички цени в този документ са без включен ДДС.

Настоящите условия за валидни от 01.06..2024г