Начало / Политика за поверителност

Политика за поверителност

Настоящата политика има за цел да информира потребителите какви лични данни се обработват във връзка със закупуването на стоки и услуги и защо ги обработваме. Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин в съответствие с действащото законодателство.

Администратор на лични данни/Обработващ лични данни

Апронекс ООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово ул. бул Трети Март 87, е aдминистратор и/или обработващ лични данни по отношение на Вашите лични данни.

Данните за контакт с Администратора/Обработващия лични данни са :Апронекс ООД, телефон 066 879 300, е-мейл office(о)apronecs.bg

Как получаваме Вашите лични данни

Апронекс ООД получава лични данни директно от потребителите когато те се регистрират в нашият уеб сайт или подадат запитване чрез контактните ни форми.

Обработваме личните Ви данни, наред с друго, при следните поводи:

Ако се свържете с нас, например чрез уеб сайта, чрез контактни форми, по телефон или имейл, за да поискате информация/оферта за продукти и услуги.

Ако закупите услуга директно от нас.

Ако сме се сдобили с личните Ви данни от други източници – регистрация за получаване на новини и след предоставяне на информирано съгласие за това получаване

Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази политика на поверителност, преди да предоставите информацията. Ако сте на възраст под 16 години, моля не ни предоставяйте каквато и да било Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

Какви лични данни могат да бъдат събрани от Вас

Следните видове информация за Вас може да бъде събрана чрез различни услуги и информационни канали, описани в тази Политика на поверителност:

Основни данни

Данни за контакт - име, обръщение, инициали, адрес, телефонни номера, e-mail адрес.

Лични данни - дата на раждане, предпочитан начин на плащане, данни за контакт, име на дружество, ЕИК.

Информация за заплащане на услуги - информация относно избрани услуги, издадени документи, поддръжка и други услуги.

Информация за историята на клиента - получени оферти, данни за закупуването на продукти/услуги, ценова оферта, информация за поддръжка.

Използвайки нашата Услуга, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Как може да бъде използвана Вашата информация

За да закупи стока или услуга, клиента трябва да предостави своите лични данни. Част от тях се използват и за издаване на счетоводни документи и са необходими по силата на Закона за счетоводството.

Използването на лични данни, съгласно законодателство на ЕС за защита на личните данни, трябва да бъде обосновано по едно от няколко правни „основания“ и от нас се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване на информация в настоящата политика. Обяснение относно обхвата на наличните основания може да бъде намерено по-долу. Ние отбелязваме основанията, които ползваме, за да обосновем всяко ползване на Вашата информация до самото ползване.

Обслужване на клиенти – за да отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме оферти, събираме Данни за контакт, Лични данни, Интереси, Ползване на уеб сайта и комуникациите и Информацията за услуги, Данни за конфигурацията на продукта и закупените аксесоари, за да определи какви оферти е най-вероятно да представляват интерес за Вас и за да се свържем с Вас относно тези оферти, съгласно Вашите предпочитания.

Основание за обработване: Съгласие, легитимен интерес, Договор

Легитимен интерес: Това обработване се основава на легитимния интерес на търговеца да промотира и предоставя информация за своите продукти и услуги. Основните права и свободи на клиентите са преценени в интерес на търговеца да обработва лични данни за идентифицираната цел.

Избор: Съгласието за маркетинг може по всяко време да бъде оттеглено с действие занапред. Клиентът може също да възрази срещу обработката за целите на директния маркетинг.

Договор: Обработваме представените лични данни въз основа на сключено писмено споразумение между нас и клиента като обработването на личните данни е необходимо за изпълнение на договора или за предприемане на действия по искане на клиента преди сключването на договора.

Информация за продажби и услуги

Търговеца ще събира Данни за контакти и Информация за историята на клиентите. Тази информация или част от нея, може да бъде предоставяна за достъп до оторизирани трети лица свързани с гаранционната поддръжка за отстраняване на технически или други проблеми.

Основание за обработване: Изпълнение на задължение; легитимен интерес

Законен интерес: Това обработване се основава на легитимния интерес на търговеца да поддържа най-високи стандарти на продажби, услуги и продукти, предлагани от фирмата. Основните права и свободи на клиентите бяха преценени в интерес на търговеца да обработва лични данни за идентифицираната цел.

Избор: Клиентът може да възрази по всяко време срещу обработката на личните му данни на основания, които са свързани с конкретната ситуация.

Спазване на законово задължение, свързано с Вашата информация – за да спазваме нашите правни задължения към правоприлагащите, регулаторните и съдебните органи и власти, търговеца е подчинен на законите в България и трябва да спазва тези закони. Това включва предоставянето на Вашата информация на правоприлагащите органи, регулаторните органи и съдилищата, както и на трети страни, във връзка с производства или разследвания навсякъде по света, където са принудени да направят това. Когато е разрешено, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако това не е във вреда за предотвратяването или разкриването на престъпление.

Предоставянето на лични данни с цел изпълнение на законови задължения, свързани с Вашата информация, е изискване по закон и зависи от конкретно запитване, отправено към нас от съответните органи и власти.

Основание за обработване: Законово задължение; установяване, упражняване на право на завеждане или защита при правни искове.

Избор: Няма

Прехвърляне на лични данни на трети лица

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на трети лица, при условие, че съществуват правни основания за прехвърлянето.

Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните юридически лица:

Договорни партньори и сервизи

Дружества, предоставящи услуги на търговеца, като IT поддръжка и други

Ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните.

Цялата Ви информация се съхранява на наши защитени сървъри или на сървъри на наши подизпълнители или бизнес партньори (или на защитен хартиен носител) и тя е достъпна и използвана в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност (или идентични стандарти на нашите подизпълнители или бизнес партньори).

Как защитаваме информацията на потребителите

Защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, предприемане необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност. Използваме разнообразни мерки за сигурност, включително инструменти за криптиране и удостоверяване, за да защитим и поддържаме сигурността, целостта и достъпността на Вашата информация.

Ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни мерки за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните:

Строго ограничен личен достъп до Вашите данни на база „необходимост да се знае“ и само за целите на комуникацията

прехвърляне на събраните данни: само в криптирана форма

защитни стени на IT системи за забрана на неоторизиран достъп (напр. от хакери)

постоянно следене на достъпа до IT системи за откриване и прекратяване на злоупотреба с лични данни

Когато се регистрирате в нашият уеб сайт с парола, която Ви дава достъп, Вие сте отговорни за запазването на тази парола като поверителна и за спазването на всяка друга от процедурите за сигурност, за които Ви уведомяваме. Молим да не споделяте паролата си с никого.

Колко дълго съхраняваме Вашата информация

Съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо за целта, за която сме я получили, и всички други разрешени свързани цели. Така че, ако информацията се използва за две цели, ще я запазим, докато целта с по-дълъг период за съхранение изтече; но ще спрем да я използваме за тази цел с по-кратък период, след изтичането на този период.

Ние ограничаваме достъпа до Вашата информация до тези лица, които трябва да я използват за съответната цел.

С оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, данни за даден потребител се съхраняват за период от 11 години, считано от датата на завършване на дадена покупка.

Ползване за изпълнение на продажба на стоки и услуги или финансиране от съответните институции: Във връзка с Вашата информация, използвана за изпълнение на продажба на стоки или услуги, ние можем да запазим тези данни за срок от 5 години след това.

Съдебни претенции: във връзка с каквато и да е информация, за която ние основателно вярваме, че ще ни бъде необходима, за да се защитим при съдебна претенция срещу нас или трета страна, ние може да запазим тези данни толкова дълго, колкото може да бъде необходимо.

Периодите на съхранение се основават на бизнес нуждите и информацията, която вече не е необходима, е необратимо анонимизирана (анонимизираната информация може да бъде запазена) или сигурно унищожена.

Връзка с нас, Вашите права на защита на личните данни и Вашето право на жалба пред органите за защита на личните данни

Ако имате някакви въпроси относно използването на Вашата информация, трябва да се свържете с Апронекс ООД. В допълнение можете да се свържете с контактното лице на Администратора/Обработващия лични данни, посочено по-горе.

Имате право да:

поискате от нас да Ви предоставим допълнителни подробности за това как се ползва Вашата информация

поискате от нас да актуализираме всички неточности в информацията, която съхраняваме

поискате от нас да изтрием всяка информация, за която вече нямаме законно основание да използваме

когато обработката се основава на съгласие и във връзка с какъвто и да е директен маркетинг, да оттеглите Вашето съгласие, за да спрем тази конкретна обработка занапред

направите възражение срещу всяка обработка (включително профилиране) въз основа на легитимните интереси, дължащи се на конкретната Ви ситуация, освен ако нашите причини за извършване на тази обработка не представляват каквото и да било нарушение на Вашите права за защита на личните данни

поискате от нас да ограничим използването на информацията Ви (напр. докато се разследва жалба)

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (напр. предотвратяването или разкриването на престъпления), нашите интереси (напр. запазването на законните привилегии) ​​или правата и свободите на другите. Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.

Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.