ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0627-C01 по Проект „Нарастване на производствения капаците на АПРОНЕКС ООД, чрез инвестиции в ново производствено оборудване”, съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, публикувам:

Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана” с предмет: „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1: 5-осен обработващ център (1бр.); Обособена позиция 2: Инверторен заваръчен апарат (1бр.)“

  1. Приложение 3.2. - Публична покана
  2. Приложение 3.3. - Изисквания към офертите
  3. Приложение 3.4. - Оферта
  4. Приложение 3.7. - Декларация
  5. Образец справка декларация
  6. Методика за оценка
  7. Техническа спецификация
  8. Проект на договор
  9. Приложение 1. - Договор за доставка