АПРОНЕКС ООД подписа договор за финансиране на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

АПРОНЕКС ООД подписа договор за финансиране на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

На 05.02.2020 г. АПРОНЕКС ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040 - Подобряване на производствения капацитет в МСП, по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Проектът е с обща продължителност 16 месеца.

Проект „Нарастване на производствения капацитет на АПРОНЕКС ООД, чрез инвестиции в ново производствено оборудване“ е с одобрен бюджет на проекта и възлиза общо на обща стойност 296 090.00 лева, от които 207 263.00 лева са безвъзмездно финансиране от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 88 827.00 лева съфинансиране от страна на бенефициента.

Проектът е изцяло насочен към подобряване на производствения капацитет с цел повишаване конкурентоспособността и нарастване на експортния потенциал на АПРОНЕКС ООД чрез закупуване на ново производствено оборудване. Планираните инвестиции ще подобрят и ускорят две от основните работни операции в производството по основния икономически код 28.99, а именно:

  • изработката и обработката на метални детайли;
  • заваряването на основни модули и компоненти;

В конкретни данни планираното за закупуване и внедряване производствено оборудване е:

  1. 5-осен обработващ център (1бр.);
  2. инверторен заваръчен апарат (1бр.);

В резултат на успешното изпълнение по проекта ще се постигнат следните цели:

  • увеличаване на количествата изработени и обработвани метални детайли в рамките на предприятието;
  • съкращаване на технологичното време за изработка или обработка на един детайл;
  • намаляване на брака при изработваните и обработвани детайли, модули и компоненти, влагани в произвежданите машини и оборудване;
  • увеличаване на ефективното работно време за заваряване в една работна смяна на ден;
  • нарастване на качеството на всички заваръчни действия в производствения процес;